OGŁOSZENIA

Ogłaszamy konkurs ofert na realizację prac remontowych w ramach projektu "Nowa perspektywa - lepszy start".

Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie BIP MOW Jawor: Ogłoszenie nr: UE KZP/1/2017

Informacje o wynikach naboru głównego księgowego

 

 KZP/4/2011                                                                                                                                                                                       Jawor, 2011-11-24

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KZP/4/2011. Nazwa zadania: Remont pomieszczeń II kondygnacji część III - skrzydło prawe cz. 1

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

EKOFLOR Tomasz Karpierz, ul. Szczepińska 8/43, 53-655 Wrocław

Uzasadnienie wyboru: oferent uzyskał największą ilość punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-12-01.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:     1

Nazwa wykonawcy:                          EKOFLOR Tomasz Karpierz

Adres wykonawcy:                u. Szczepińska 8/43, 53-655 Wrocław

Cena oferty brutto:                 35 000,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:              M-BUD Marcin Małek

Adres wykonawcy:                 ul. Wlastimila Hofmana 33, 59-500 Jelenia Góra

Cena oferty brutto:                  40 981,51 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 85,40

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:                          Przedsiębiorstwo Budowlane "rejjs"

Adres wykonawcy:                 Wilków 92, 59-500 Złotoryja

Cena oferty brutto:                 58 000,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,34

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 7 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)_

mgr Mariusz Barański

Jawor, 2011-11-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KZP/4/2011. Nazwa zadania: Remont pomieszczeń II kondygnacji część III

 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego               Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze

Adres zamawiającego                Legnicka 16

Kod Miejscowość                        59-400 Jawor

Telefon:                                       76 8702033

Faks:                                           76 8702033

adres strony internetowej            www.mowjawor.pl

adres poczty elektronicznej        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:                7.30 - 15. 30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mowjawor.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Gabinet Kierownika Gospodarczego). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont pomieszczeń II kondygnacji – etap III część 1 biurowa, polegający na:

- wymiana, uzupełnienie tynków wg potrzeb,

- rozebranie ściany działowej,

- postawienie ściany działowej,

- wykucie otworu drzwiowego,

- wstawienie powierzonych drzwi drewnianych z ościeżnicą,

- wyrównanie tynków przed malowaniem,

- malowanie ścian i sufitów,

- przygotowanie podłoża i położenie paneli podłogowych,

- wymiana powierzonych drzwi drewnianych,

- instalacja drzwi ppoż. EI30.

Wielkości i zakres zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiają nie dopuszcza składania ofert częściowych

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-12-28

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100

#112

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-11-24 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze

Legnicka 16

59-400 Jawor

Sekretariat ośrodka

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-11-24, o godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze

Legnicka 16

59-400 Jawor

Świetlica terapeutyczna - parter

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

..............................

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

..............................

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: ............................... Data zamieszczenia 2011-11-10

PLIKI DO POBRANIA:
1.Formularz cenowy  zal 1 KZP-4-2011 
2.Formularz cenowy  zal 1 KZP-4-2011 
3.Oswiadczenie oferenta zal 3 KZP-4-2011
4.Projekt _wzor_ umowy Remont pomieszczen II kon zal 4
5.Oswiadczenie oferenta zal 5  KZP-4-2011
6.Projekt _wzor_ umowy Remont pomieszczen II kon zal 4
7.OPIS
8.Przedmiar-parter-Cz.III-prawa cz.1
9.RZUT II KONDYGNACJA
10.SST-AK MOW JAWOR
11.SIWZ remont II kondygnacji cz III

Jawor, 2011-09-13

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KZP/3/2011. Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń IV kondygnacji segment B oraz przyziemia segment A i B,- III Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze

Adres zamawiającego                Legnicka 16

Kod Miejscowość                        59-400 Jawor

Telefon:                                       76 8702033

Faks:                                           76 8702033

adres strony internetowej            www.mowjawor.pl

adres poczty elektronicznej        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:                7.30 - 15. 30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 62 946 euro, poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mowjawor.pl lub można otrzymać (bezpłatnie) e-mailem po przesłaniu zapotrzebowania.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również w formie papierowej, bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Gabinet Kierownika Gospodarczego). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 30, 00 zł oraz koszty przesyłki.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Roboty budowlane - adaptacyjne, remontowe i wykończeniowe pomieszczeń IV kondygnacji segment B oraz przyziemia segment A i B, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze, na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w rozbicu na:

 

Zadanie 1 - adaptacja pomieszczeń IV kondygnacji segment B,

Zadanie 2 - adaptacja pomieszczeń przyziemia segment A i B,

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7    Roboty budowlane.

45450000-6    Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno z dwóch zadań, lub na całość tj. dwa zadania.

 

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy jw.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy jw.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-12-25

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, realizacji, co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - potwierdzenie banku o posiadaniu środków na realizację inwestycji

 

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

5. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (wartość zamówienia)

100

#112

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2011-09-27 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze

Legnicka 16

59-400 Jawor

Sekretariat ośrodka

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-09-27, o godz. 11.00

w siedzibie zamawiającego

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze

Legnicka 16

59-400 Jawor

Świetlica terapeutyczna – parter.

 

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr.

Data zamieszczenia 2011-09-13.

 

 1. DECYZJA pozwolenie na budowę
 2. Formularz cenowy I KZP-3-2011
 3. Formularz cenowy II KZP-3-2011
 4. Formularz ofertowy KZP-3-2011
 5. MOW-STWiOR
 6. Opis
 7. Oświadczenie oferenta I KZP-3-2011
 8. Oświadczenie oferenta III KZP-3-2011
 9. Projekt _wzór_ umowy adaptacji pomieszczeń IV kon i przyziemia – III
 10. PRZEDMIAR-KOND.I CZ.AiB
 11. PRZEDMIAR-KOND.IVCZ.B
 12. Rys. 1-AK
 13. Rys. 2-AK
 14. Rys. 3-AK
 15. SIWZ adaptacja pomieszczen IV kond i przyziemia- III
 16. THT-wentylator oddymiajacy

 

Jawor, 2011-08-24

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KZP/2/2011. Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń IV kondygnacji segment B oraz przyziemia segment A i B,- II Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze

Adres zamawiającego                Legnicka 16

Kod Miejscowość                        59-400 Jawor

Telefon:                                       76 8702033

Faks:                                           76 8702033

adres strony internetowej            www.mowjawor.pl

adres poczty elektronicznej        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:                7.30 - 15. 30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mowjawor.pl lub można otrzymać (bezpłatnie) e-mailem po przesłaniu zapotrzebowania.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również w formie papierowej, bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Gabinet Kierownika Gospodarczego). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 30, 00 zł oraz koszty przesyłki.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Roboty budowlane - adaptacyjne, remontowe i wykończeniowe pomieszczeń IV kondygnacji segment B oraz przyziemia segment A i B, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze, na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w rozbicu na:

 

Zadanie 1 - adaptacja pomieszczeń IV kondygnacji segment B,

Zadanie 2 - adaptacja pomieszczeń przyziemia segment A i B,

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7    Roboty budowlane.

45450000-6    Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno z dwóch zadań, lub na całość tj. dwa zadania.

 

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy jw.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy jw.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-12-15

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, realizacji, co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - potwierdzenie banku o posiadaniu środków na realizację inwestycji

 

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

5. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (wartość zamówienia)

80

2

termin wykonania zamówienia (w dniach)

20

#112

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2011-09-08 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze

Legnicka 16

59-400 Jawor

Sekretariat ośrodka

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-09-08, o godz. 11.00

w siedzibie zamawiającego

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze

Legnicka 16

59-400 Jawor

Świetlica terapeutyczna – parter.

 

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr. 257288-2011

Data zamieszczenia 2011-08-24.

 

Pliki do zamówienia:

1. DECYZJA pozwolenie na budowe

2. Formularz cenowy I KZP-2-2011

3. Formularz cenowy II KZP-2-2011

4. Formularz ofertowy KZP-2-2011

5. MOW-STWiOR

6. Opis

7. Oswiadczenie oferenta I KZP-2-2011

8. Oswiadczenie oferenta II KZP-2-2011

9. Projekt _wzor_ umowy adaptacji pomieszczen IV kon i przyziemia - II

10. PRZEDMIAR-KOND.I CZ.AiB

11. PRZEDMIAR-KOND.IVCZ.B

12. Rys. 1-AK

13. Rys. 2-AK

14. Rys. 3-AK

15. SIWZ adaptacja pomieszczen IV kond i przyziemia- II

16. THT-wentylator oddymiajacy

Uaktualnienie z dnia 01.09.2011:

17. Odpowiedz na zapytanie oferenta Nr 1

 

                                                                                                                                                  Jawor, 2011-08-18
Sprawa: KZP/1/2011
                               ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KZP/1/2011. Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń IV kondygnacji segment B oraz przyziemia segment A i B, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)
Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr  1 i 2 (całe postępowanie przetargowe).
Uzasadnienie faktyczne:
Brak udostępnienia oferentom pełnej dokumentacji projektowej.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93.1 punkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)
Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).
____________________________________
Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze